Stav legislativy k 15. 02. 2021

Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice - PDF zde

Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře - PDF zde

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) - PDF zde

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - PDF zde

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty - PDF zde

Správní řád č. 500/2004 Sb. - PDF zde

Trestní zákoník č. 40/2009 Sb. - PDF zde

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. - PDF zde

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek - PDF zde

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů - PDF zde

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů - PDF zde

Hledat | Přihlásit English version