Informace o historickém vývoji specializačního vzdělávání

Převedení specializací podle dřívějších právních předpisů na současné obory a zaměření specializačního vzdělávání pro radiologické fyziky zde

Dne 26.2.2013 zaslala ČSFM návrh členů oborové atestační komise na MZČR (návrh).
Dne 29.4.2013 zaslala ČSFM vlastní žádost o akreditaci celého specializačního vzdělávání (držtelé akreditací k uskutečňování vzdělávácích programů certifikovaných kurzů v ní figurují jako smluvní zařízení).
Dne 7.5.2013 zaslala ČSFM žádost o změnu složení atestačních komisí pro jednotlivá zaměření pověřené organizaci MZČR, kterou je IPVZ (žádost).
Dne 7.5.2013 oznámila ČSFM v souladu s metodickým pokynem stanovujícím pravidla průběhu specializačního vzdělávání, článek 7 bod 4 svůj úmysl zahájit specializační vzdělávání v měsíci 09/2013 a v první polovině roku 2014 (oznámení).

Koncem měsíce května 2013 uzavřela ČSFM smlouvu s firmou AZ-Medica, která se zabývá výukou první pomoci. ČSFM tak splní další z požadavků vzdělávacího programu. Zbývá ještě zajistit smlouvu na pronájem prostor pro konání kurzů základního kmene a žádost ČSFM odeslaná dne 29.4.2013 bude kompletní.

Dne 18.6.2013 proběhlo odložené  zasedání akreditační komise, na kterém bylo rozhodnuto, že po doplnění nájemní smlouvy na prostory, ve kterých se budou konat kurzy Základního kmene, bude ČSFM udělena akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu oboru Radiologická fyzika (buď v termínu k 1.7.2013 nebo 1.8.2013).

K 1.7.2013 je ČSFM, o.s. držitelem akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu specializačního vzdělávání v oboru Radiologická fyzika (zde).


Nařízení vlady č. 31/2010

Tímto nařízením vlády došlo k faktickému zrušení veškerého specializačního vzdělávání podle níže uvedených možností. Nařízení vlády č. 31/2010 zavedlo pouze jediný obor - Radiologická fyzika. Členové výboru ČSFM se významnou měrou podíleli na vypracování nového vzdělávacího programu pro obor Radiologická fyzika. Aby byla zachována dřívější struktura naší profese, byly vytvořeny 3 zaměření - nukleární medicína, radiodiagnostika a radioterapie. Vzdělávací program byl dokončen v květnu 2010 a předán IPVZ jako pověřené organizaci MZČR. Díky špatné komunikaci mezi IPVZ a MZČR však vzdělávací program vychází ve Věstníku MZČR až v prosinci 2011.

Jakmile se objevuje vzdělávací program ve Věstníku MZČR je možné zaslat na MZČR žádost o udělení akreditaci k uskutečňování vzdělávacího programu nebo jeho části. Prvním krokem bylo získání pracovišť, která požádají o akreditaci certifikovaných kurzů v jednotlivých oborech (neboť na těchto kurzech je založeno rozdělení celého oboru). Žádost o akreditaci certifikovaných kurzů vypracovávají Všeobecná fakultní nemocnice (radiodiagnostika), Nemocnice Na Bulovce (radioterapie), Fakultní nemocnice Olomouc (nukleární medicína).

Další součásté specializačního vzdělávání je Základní kmen. Ten se skládá ze 6 kurzů, které je nutné absolvovat v průběhu specializačního vzdělávání. Původní představu realizace specializačního vzdělávání, pro kterou již byla vytvořena žádost a uzavřeny potřebné smlouvy, bylo nutné přepracovat, když vyšlo najevo, že MZČR požaduje, aby celé specializační vzdělávání zaštítila jedna organizace (a ani jedna z nemocnic se tohoto úkolu nehodlala ujmout). Výbor ČSFM souhlasil s tím, že celé specializační vzdělávání akredituje pod hlavičkou ČSFM. Toto do budoucna umožní lépe organizovat a aktualizovat vzdělávací program. K době platnosti poslední revize tohoto textu jsou držiteli akreditace k uskutečňování certifikovaných kurzů pouze FN Olomouc a VFN Praha (akreditace z 3.8.2012).

S žádostí o akreditaci "celého" specializačního vzdělávání ČSFM čeká na udělení akreditace k uskutečňování certifikovaných kurzů všem žadatelům. O akreditaci k uskutečňování vzdělávání v Základním kmeni oboru Radiologická fyzika si nezávisle na ČSFM požádalo i IPVZ a tuto akreditaci dostalo. V budoucnu tak budou existovat nejméně 2 poskytovatelé vzdělávání v základním kmeni.

Pravidla pro specializační vzdělávání včetně průběhu atestační zkoušky se řídí vyhláškou č. 189/2009 Sb. a  příslušným metodickým pokynem (Věstník MZČR č. 3 únor 2011). Pro obor Radiologická fyzika určuje jako organizaci pověřenou k realizaci atestační zkoušky IPVZ. ČSFM navrhla MZČR složení zkušebních komisí pro jednotlivá zaměření v následující podobě (návrh zkušebních komisí).

Veškeré další informace ke specializačnímu vzdělávání týkající se přihlašování do specializačního vzdělávání, přihlašování k atestační zkoušce atd. proto poskytuje IPVZ.

Níže uvedené vzdělávací systémy již nejsou platné, nicméně při tvorbě aktuálně platného vzdělávacího programu a připomínkování legislativních předpisů se výbor ČSFM vždy snaží udržet návaznost "starých" a "nových" způsobů vzdělávání.


"Starý" systém (podle vyhlášky č. 77/1981 Sb.)

V současné době jediným poskytovatelem tohoto specializačního vzdělávání je Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) a dosavadní specializační náplně týkající se příslušného oboru specializace jsou tyto:

  1. Technická spolupráce v oborech nukleární medicíny, radiodiagnostiky a radioterapie – fyzika a přístrojová technika v nukleární medicíně
  2. Technická spolupráce v oborech nukleární medicíny, radiodiagnostiky a radioterapie – zobrazovací metody v radiologii
  3. Technická spolupráce v oborech nukleární medicíny, radiodiagnostiky a radioterapie – klinická radiofyzika a přístrojová technika v radioterapii 

 Zařazování do tohoto specializačního vzdělávání bylo v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb. ukončeno ke dni 31.3.2006.

"Nový" systém (podle zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění)

Vzdělavatelé
Na rozdíl od "starého" systému, kdy jediným vzdělavatelem byl IPVZ, může o akreditaci MZ ČR pro specializační vzdělávání požádat libovolná fyzická či právnická osoba splňující podmínky zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění
ČSFM se ve spolupráci s IPVZ a s dalšími radiologickými fyziky v ČR podílela na vytvoření náplní rámcových vzdělávacích programů specializačního vzdělávání v oborech:

Tyto rámcové vzdělávací programy byly vydány ve Věstníku MZ ČR č. 5/2008..

Aktuální vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru radiologická fyzika leze nalézt na stránkách ministerstv.a zdravotnictví ve složce Odborník Zdravotník > Vzdělávání a uznávání kvalifikací > Akreditace > Nelékařská povolání v článku Nové vzdělávací programy specializačního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky dle nařízení vlády č. 31/2010 Sb. s datem 31. 8. 2011 a s poslední změnou 15. 11. 2011.

Žádný subjekt v ČR ovšem ke dnešnímu dni (prosinec 2008) akreditaci pro specializační vzdělávání v oborech radiologické fyziky zatím nezískal.
Na těchto stránkách vás budeme průběžně informovat o subjektech, které příslušnou akreditaci již získaly (až ji získají).

Studující
Podmínkou zařazení do "nového" specializačního vzdělávání je získání příslušné odborné způsobilosti ve smyslu §25 zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění.

Absloventi akreditovaného magisterského zdravotnického studijního oboru "Radiologická fyzika" tuto odbornou způsobilost již mají a mohou se tedy do specializačního vzdělávání kdykoli přihlásit. Je žádoucí učinit tak co nejdříve (není nutno čekat, až se objeví první akreditovaný vzdělavatel), protože na počtu přihlášených závisí výše finančních prostředků, které MZ ČR poskytne na rezidenční místa pro naši profesi.

Abolventi jiných magisterských oborů matematicko-fyzikálního zaměření se mohou do specializačního vzdělávání rovněž přihlásit, ovšem až po absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu (dále jen AKK) "Radiologická fyzika" (viz §25 zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění). Přihláška do akreditovaného kvalifikačního kurzu Radiologická fyzika a radiologická technika je ke stažení na stránkách IPVZ, kde jsou uvedeny i všechny potřebné informace.

Rámcovou představu o náplni AKK Vám dá "Rámcový vzdělávací program" zveřejněný na stránkách IPVZ, který vychází z požadavků Vyhlášky č. 39/2005 Sb. Je ale nutno mít na paměti, že rozsah kurzu (počet kontaktních hodin, počet hodin samostudia) bude značně individuální v závislosti na tom, která témata už zájemce o AKK během svého dřívějšího magisterského studia absolvoval. Počty hodin uvedené v tabulce ve Věstníku MZ ČR berte tedy pouze jako odhady počtů kontaktních hodin pro typické zájemce o AKK. Základním, ze zákona vyplývajícím úkolem AKK je zajistit, aby každý jeho absolvent měl po absolvování znalosti, které odpovídají znalostem absolventa akreditovaného magisterského studijního oboru "Radiologická fyzika".

Akreditaci MZ ČR pro akreditované kvalifikační kurzy "Radiologická fyzika" a "Radiologická technika" má v současné době pouze IPVZ. Výbor ČSFM nemá bohužel v této chvíli (prosinec 2008) informace o tom, zda IPVZ v roce 2009 tyto kurzy otevře či nikoli.  Doporučujeme proto zájemcům o tyto kvalifikační kurzy, aby pravideleně sledovali stránky IPVZ.

Hledat | Přihlásit English version