Specializační vzdělávání v oboru Radiologická fyzika u akreditovaného zařízení ČSFM, o.s.

  

Kurzy základního kmene a kurz Neodkladné první pomoci 2021

 

Kurzy Základního kmene proběhnou v termínu od 11.05.2021 do 08.06.2021. Všechny budou uspořádány online formou dle harmonogramu. Po přihlášení k účasti na Základním kmeni a zaplacení kurzovného obdrží účastníci na emailovou adresu uvedenou v přihlášce veškeré potřebné údaje. Kurzovné pro rok 2021 je 4500,- Kč vč. DPH.
Kurz Neodkladné první pomoci bude pořádán firmou AZ-Medica Educa. Kurz musí být ze své podstaty organizován s fyzickou přítomností účastníků. Jeho rozsah je 2 dny. Veškeré organizační informace obdrží účastníci přímo od lektorské firmy na emailovou adresu uvedenou v přihlášce. Kurzovné pro rok 2021 je cca 5200,- Kč vč. DPH.

Vyplněné, podepsané a naskenované přihlášky posílejte na adresu: martina.hola@fnol.cz do půlnoci 13.5.2021. K zaplacení účastnického poplatku použijte účet ČSFM a příslušný variabilní symbol dle přihlášky a Vašeho data narození.

Potřebujete-li k zaplacení fakturu, pošlete fakturační údaje rovnou s přihláškou. Dokud nebude potvrzeno zaplacení účastnického poplatku, nebude vystaven certifikát o absolvování kurzu.

  

 

 

 

Základní informace týkající se specializačního vzdělávání:

Zdrojem základních informací jsou stránky Ministerstva zdravotnictví České republiky (MZČR) a zákon č. 96/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a příslušný vzdělávací program.

Možnost uznání délky odborné praxe

U uznání délky odborné praxe je možné požádat v zařízení akreditovaném k uskutečňování certifikovaného kurzu v příslušném oboru.

Držitel akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání Radiologická fyzika (praktická i teoretická část)

ČSFM má akreditaci na celé specializační vzdělávání pro obor Radiologická fyzika. ČSFM uskutečňuje Základní kmen vzdělávacího programu Radiologická fyzika. Pro zajištění certifikovaných kurzů pro jednotlivá zaměření má uzavřené smlouvy s držiteli akreditace k uskutečňování vzdělávacích programů pro certifikované kurzy. Realizací atestační zkoušky je pověřeno IPVZ.

Žádost o zařazení do oboru specializačního vzdělávání podává uchazeč stále na Ministerstvo zdravotnictví České republiky.

Držitelé akreditace k uskutečňování vzdělávacích programů pro certifikované kurzy:

FN Olomouc - zaměření nukleární medicína (smlouva)
VFN Praha - zaměření radiodiagnostika (smlouva)
Nemocnice Na Bulovce Praha - zaměření radioterapie (smlouva), Informace CK RF v RT 2014-2015
FN Olomouc - zaměření radioterapie (smlouva)

FN Motol, Praha - zaměření radioterapie (smlouva)

 


Přihlášení k atestační zkoušce

Přihlášku k atestační zkoušce se všemi náležitostmi (především potvrzení délky výkonu zdravotnického povolání v příslušném oboru zaměstnavatelem a kopie potvrzení o všech absolvovaných částech vzdělávacího programu, kopii certifikátu o ukončení certifikovaného kurzu) a přílohami prokazujícími splnění podmínek vzdělávacího programu pro přistoupení k atestační zkoušce posílá uchazeč s předstihem akreditovanému pracovišti pro celé specializační vzdělávání (ČSFM), a to na adresu:

Martina Holá
Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 6
775 20  Olomouc

Přihlášku lze nalézt v elektronické podobě na ezp.mzcr.cz. Je nutné zvolit název oboru specializačního vzdělávání podle nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

Kontaktní údaje na držitele akreditace k uskutečňování specializačního vzdělávání v oboru Radiologická fyzika - ČSFM:

e-mail: specializace@csfm.cz
tel.: +420 728 469 550  (pouze během standardní pracovní doby 7:00 – 15:30)

ČSFM v přihlášce potvrzuje uchazečům splnění všech podmínek nutných k přístupu ke zkoušce a nejpozději 40 dní před zkouškou doručí potvrzené materiály na IPVZ. Pokud není některá část vzdělávání ještě splněna (např. kurzy základního kmene), může ČSFM potvrdit přihlášku podmíněně a odeslat ji na IPVZ s tím, že uchazeč již musí být doložitelným způsobem přihlášen na chybějící kurzy, jejichž termín musí předcházet termínu atestační zkoušky. U atestační zkoušky musí doložit absolvování těchto kurzů.

Termín atestace dle stránek MZ Nejzazší termín pro zaslání přihlášky k atestaci na ČSFM
28.11.2013 30.09.2013
04.06.2014 11.04.2014
10.09.2014 20.07.2014
07.11.2014 13.09.2014
17.06.2015* 20.04.2015
01.10.2015 31.07.2015
01.12.2015 02.10.2015
07.06.2016 13.04.2016
22.11.2016 28.09.2016
06.06.2017 14.04.2017
14.11.2017 22.09.2017
05.06.2018 12.04.2018
13.11.2018 21.09.2018


Pozdější přihlášky budou zařazeny k atestační zkoušce až v dalším termínu.

 Kurzy základního kmene

Kurzy základního kmene pořádané pod hlavičkou ČSFM se uskuteční v prostorách Nemocnice Na Bulovce.

 

Název kurzu 1. termín 2.termín 3. termín 4. termín
Neodkladná první pomoc 14. - 15. 10.2013
13.-14.10.2014 11.-12.05.2016 27.-28.05.2019
Základy zdravotnické legislativy 07. 10. 2013 06.10.2014 17.05.2016 21.05.2019
Zobrazování za použití magnetické rezonance a ultrazvuku 08.10.2013 07.10.2014 18.05.2016  22.05.2019
Zobrazování za použití výpočetní tomografie 09.10.2013 08.10.2014 16.05.2016  24.05.2019
Klinická radiobiologie 10.10.2013 09.10.2014 19.05.2016  23.05.2019
Metody odhadu radiační zátěže pacientů 11.10.2013 10.10.2014 20.05.2016  20.05.2019


Přihlášku zasílejte poštou nebo elektronicky
(.pdf s vlastnoručním podpisem) na adresu akreditovaného zařízení:

Martina Holá
Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany

Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 6

775 20  Olomouc

e-mail: specializace@csfm.cz
tel.: +420 728 469 550  (pouze během standardní pracovní doby 7:00 – 15:30)


Vzhledem k fixní ceně za hodinu výuky lektorů bude kurz za níže uvedené ceny spuštěn, pouze pokud se přihlásí minimálně 10 účastníků. Teoreticky by bylo možné kurz spustit i s menším počtem účastníků, ovšem za vyšší cenu.


Ceník

Vzhledem k povinnostem, která má ČSFM jako akreditované zařízení a nutnosti zpracovat přihlášky k atestační zkoušce a potvrdit splnění všech podmínek nutných k přístupu ke zkoušce zavádí ČSFM pro tuto činnost administrativní poplatek.

Administrativní poplatek za zpracování přihlášky k atestační zkoušce 500,- Kč vč. DPH
Cena základního kmene je stanovena na základě nákladů na zabezpečení lektorů a pronájem prostor (za předpokladu minimálně 10 účastníků cena základního kmene) 4500,- Kč vč. DPH
Cena kurzu Neodkladná první pomoc se odvíjí od nabídky občanského sdružení AZ-Medica o.s., které kurz smluvně zajišťuje cca 5200,- Kč vč. DPH*

                                                                                        
Administrativní poplatek a poplatek za Základní kmen (vyjma Neodkladné první pomoci) budou účastníci hradit bankovním převodem na účet ČSFM o.s. (2000805932 / 2010) před zahájením kurzu (variabilní symbol bude uveden v odpovědi na doručenou přihlášku). Poplatek za kurz Neodkladné první pomoci budou účastníci platit převodem na účet AZ-Medica o.s. nebo v hotovosti na začátku kurzu. Bližší informace stran tohoto kurzu budou účastníkům zaslány nejdříve 14 dní před začátkem kurzu e-mailem od firmy AZ-Medica o.s..*Cena je platná při účasti minimálně 10 osob.

Hledat | Přihlásit English version