INFORMACE pro radiologické fyziky

ZNEJTE SVÁ PRÁVA A POVINNOSTI!

V souvislosti se zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, se podstatně mění situace jiných odborných pracovníků působících v oblasti fyziky v medicíně v ČR. Pro fyziky působící v radiodiagnostice, nukleární medicíně a/nebo radioterapii se zavádí nové označení jejich profese: radiologický fyzik. Podle zákona se osoby odborně způsobilé vykonávat povolání radiologického fyzika řadí mezi zdravotnické pracovníky (stejně jako např. lékaři, farmaceuti, zdravotní sestry, biomedicínští inženýři, radiologičtí technici nebo radiologičtí asistenti).

Podle §25 Zákona se odborná způsobilost k výkonu povolání radiologického fyzika získává:

  1. absolvováním akreditovaného zdravotnického magisterského studijního oboru pro přípravu radiologických fyziků
  2. absolvováním akreditovaného magisterského studijního oboru matematicko-fyzikálního zaměření a akreditovaného kvalifikačního kurzu radiologická fyzika

 

Osoba odborně způsobilá k výkonu povolání radiologického fyzika pracuje pod odborným dohledem klinického radiologického fyzika (radiologického fyzika se specializovanou způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu - radiologického fyzika s „atestací“ v jednom z oborů specializace), přičemž prvních 6 měsíců pod jeho přímým vedením. Odborně způsobilý vykonávat své povolání bez odborného dohledu je radiologický fyzik až po získání specializované způsobilosti (atestace) v oboru své specializace. Obory specializačního vzdělávání (označení odbornosti specialistů) jsou:

  1. Radiologická fyzika v radioterapii (Klinický radiologický fyzik pro radioterapii)
  2. Radiologická fyzika v radiodiagnostice (Klinický radiologický fyzik pro radiodiagnostiku)
  3. Radiologická fyzika v nukleární medicíně (Klinický radiologický fyzik pro nukleární medicínu)

 

K zařazení do specializačního vzdělávání je potřeba doložit získání odborné způsobilosti (tj. vzdělání) a průkaz odbornosti (dosavadní index odbornosti). Průkaz odbornosti vydá na vyžádání MZ ČR. Do průkazu odbornosti se zaznamenávají veškeré absolvované prvky celoživotního vzdělávání (např. specializační vzdělávání, odborné stáže, školení, konference, publikační a pedagogická činnost apod.).

Po atestaci klinický radiologický fyzik požádá o vydání osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu. Osvědčení se uděluje obvykle na 6 let. K prodloužení osvědčení je třeba doložit výkon zdravotnického povolání v oboru po dobu minimálně 1 roku během minulých 6 let při úvazku minimálně 0.5 (nebo 2 roky a 0.2) a získání minimálně 40 kreditů z celoživotního vzdělávání. V ostatních případech se skládá zkouška, kterou se ověřuje způsobilost k výkonu povolání radiologického fyzika bez odborného dohledu v souladu s nejnovějšími poznatky v oboru. Osvědčení je ekvivalentem „registraci“, tj. zařazení příslušné osoby do národního registru spravovaného MZ ČR. Další podmínkou získání osvědčení je zdravotní způsobilost a bezúhonnost.

Do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. do 1.4.2006) není osvědčení podmínkou pro výkon povolání bez odborného dohledu.

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Jiní odborní pracovíci (tj. všichni kdo jsou v současné době zastávají funkci „fyzika“ nebo jsou považováni na základě své činnosti za „fyziky“ či „lékařské fyziky“), kteří složili specializační zkoušku (atestaci) do konce roku 2009 podle dosavadních právních předpisů, jsou považováni za zdravotnické pracovníky se specializovanou způsobilostí k výkonu povolání bez odborného dohledu v příslušném oboru činnosti. Jiní odborní pracovníci (kromě psychologů), kteří ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona (1.4.2004) vykonávali povolání jiného odborného pracovníka nejméně 20 let, jsou považováni za zdravotnické pracovníky s odbornou způsobilostí k výkonu povolání bez odborného dohledu.

Do 2 let od nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. do 1.4.2006) probíhá specializační vzdělávání podle dosavadních právních předpisů.

Fyzickým osobám, které požádají o vydání osvědčení do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a které prokáží odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka, bezúhonost a zdravotní způsobilost, bude vydáno osvědčení na období

  1. 6 let, pokud prokáží minimálně 3 roky výkonu zdravotnického povolání z období posledních 6 let v rozsahu minimálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby a účast na celoživotním vzdělávání
  2. 5 let, pokud prokáží minimálně 1 rok výkonu zdravotnického povolání z období posledních 6 let v rozsahu minimálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby nebo 2 let výkonu zdravotnického povolání z období posledních 6 let v rozsahu minimálně pětiny stanovené týdenní pracovní doby
  3. 4 let v ostatních případech

 

Z uvedeného vyplývá, že do 1.4.2006 mohou být do specializačního vzdělávání zařazeni uchazeči podle dosavadních právních předpisů; tj. „absolventi vysokoškolského studia příslušného zaměření (např. absolventi FJFI ČVUT, MFF UK, VUT, fyzikální obory na přírodovědeckých fakultách univerzit apod.)“. Od tohoto data je již nutný doklad o odborné způsobilosti tj. o adekvátním vzdělání.

Bližší informace o dosavadním specializačním vzdělávání včetně dosavadních specializačních náplní najdete zde.

Hledat | Přihlásit English version