Specializační vzdělávání v oboru Radiologická fyzika u akreditovaného zařízení ČSFM, o.s.

Základní informace týkající se specializačního vzdělávání:

Zdrojem základních informací jsou stránky Ministerstva zdravotnictví České republiky (MZČR) (http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/specializacni-vzdelavani_1765_935_3.html) a zákon č. 96/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zde). Dále také informační leták MZČR (zde).

Specializační vzdělávání v oboru radiologická fyzika

Specializační vzdělávání v oboru radiologická fyzika se řídí příslušným vzdělávacím programem (http://www.ipvz.cz/VZDownload.aspx?id=972). Tento vzdělávací program rozděluje specializační vzdělávání na dvě části - základní kmen a specializační výcvik, kterým je certifikovaný kurz v příslušném oboru. Tímto dělením bylo dosaženo možnosti odděleně vzdělávat v zaměření nukleární medicína, radiodiagnostika a radioterapie, přestože nařízení vlády č. 31/2010 Sb. udělalo z našich původních 3 oborů pouze jeden.

Základní kmen je v případě specializačního vzdělávání v oboru radiologická fyzika pouze teoretickou částí vzdělávacího programu a obsahuje 6 kurzů, které musí posluchač absolvovat. Tyto kurzy je možné absolvovat kdykoli v průběhu specializačního vzdělávání.

Specializační výcvik sestává z certifikovaného kurzu v daném zaměření. Specializační výcvik kombinuje teoretickou výuku a povinnou praxi. Podrobnosti k jednotlivým fázím certifikovaného kurzu jsou uvedeny ve vzdělávacím programu.

Délka specializačního vzdělávání

Vzdělávací program uvádí, že délka celého specializačního vzdělávání je minimálně 24 měsíců. Délka povinné odborné praxe v daném zaměření v průběhu certifikovaného kurzu je obsažena v délce specializačního vzdělávání a je přesně 24 měsíců.

Možnost uznání délky odborné praxe (a de facto zkrácení specializačního vzdělávání)

U uznání délky odborné praxe je možné požádat v zařízení akreditovaném k uskutečňování certifikovaného kurzu v příslušném oboru. Na základě doložených materiálů (potvrzených personálním oddělením nebo vedoucím daného pracoviště) uzná školitel z akreditovaného pracoviště délku praxe a vydá příslušné potvrzení. Tímto způsobem lze rovněž uznat dříve absolvované části vzdělávacího programu. Uznáním délky praxe (bez uznání dříve absolvované části vzdělávacího programu) v žádném případě neodpadá povinnost absolvovat jednotlivé odborné stáže, povinné doplňkové praxe a splnit úkony dané logbookem.

Na základě vyjádření IPVZ a s přihlédnutím k vzdělávacímu programu je potom možné zkrátit celé specializační vzdělávání pouze na dobu nezbytně nutnou ke splnění předepsaných kurzů (včetně kurzů základního kmene), stáží, úkonů z logbooku a dalších podmínek k přistoupení ke zkoušce.

Držitel akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání Radiologická fyzika (praktická i teoretická část)

ČSFM - rozhodnutí o akreditaci

ČSFM má akreditaci na celé specializační vzdělávání pro obor Radiologická fyzika. ČSFM uskutečňuje Základní kmen vzdělávacího programu Radiologická fyzika. Pro zajištění certifikovaných kurzů pro jednotlivá zaměření má uzavřené smlouvy s držiteli akreditace k uskutečňování vzdělávacích programů pro certifikované kurzy. Realizací atestační zkoušky je pověřeno IPVZ.

Žádost o zařazení do oboru specializačního vzdělávání podává uchazeč stále na Ministerstvo zdravotnictví České republiky.

Držitelé akreditace k uskutečňování vzdělávacích programů pro certifikované kurzy:

FN Olomouc - zaměření nukleární medicína (smlouva)
VFN Praha - zaměření radiodiagnostika (smlouva)
Nemocnice Na Bulovce Praha - zaměření radioterapie (smlouva), Informace CK RF v RT 2014-2015
FN Olomouc - zaměření radioterapie (rozhodnutí o udělení akreditace)

Na certifikované kurzy se zájemci hlásí na studijních odděleních příslušných nemocnic. Ceny za absolvování certifikovaného kurzu jsou vnitřní záležitostí jednotlivých vzdělavatelů a ČSFM je nemůže žádným způsobem ovlivnit.

Držitel akreditace k uskutečňování teoretické části vzdělávacího programu, a to pouze Základního kmene vzdělávacího programu Radiologická fyzika: IPVZ 


Přihlášení k atestační zkoušce

Přihlášku k atestační zkoušce se všemi náležitostmi (především potvrzení délky výkonu zdravotnického povolání v příslušném oboru zaměstnavatelem a kopie potvrzení o všech absolvovaných částech vzdělávacího programu, kopii certifikátu o ukončení certifikovaného kurzu) a přílohami prokazujícími splnění podmínek vzdělávacího programu pro přistoupení k atestační zkoušce posílá uchazeč s předstihem akreditovanému pracovišti pro celé specializační vzdělávání (ČSFM), a to na adresu:

Martina Holá
Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 6
775 20  Olomouc

Přihlášku lze nalézt v elektronické podobě na ezp.mzcr.cz. Je nutné zvolit název oboru specializačního vzdělávání podle nařízení vlády č. 31/2010 Sb. (v našem oboru vzdělávání podle vyhlášky č. 463/2004 neběží a není možné jej dokončit ani podle této vyhlášky atestovat).

Kontaktní údaje na držitele akreditace k uskutečňování specializačního vzdělávání v oboru Radiologická fyzika - ČSFM:

e-mail: specializace@csfm.cz
tel.: +420 728 469 550  (pouze během standardní pracovní doby 7:00 – 15:30)

ČSFM v přihlášce potvrzuje uchazečům splnění všech podmínek nutných k přístupu ke zkoušce a nejpozději 40 dní před zkouškou doručí potvrzené materiály na IPVZ. Pokud není některá část vzdělávání ještě splněna (např. kurzy základního kmene), může ČSFM potvrdit přihlášku podmíněně a odeslat ji na IPVZ s tím, že uchazeč již musí být doložitelným způsobem přihlášen na chybějící kurzy, jejichž termín musí předcházet termínu atestační zkoušky. U atestační zkoušky musí doložit absolvování těchto kurzů.

Termín atestace dle stránek MZ Nejzazší termín pro zaslání přihlášky k atestaci na ČSFM Složení atestační komise
28.11.2013 30.09.2013 Ptáček (NM), Trnka (NM), Borovičková (RDG), Koutský (RDG), Čechák
04.06.2014 11.04.2014 Borovičková (RDG), Koutský (RDG), Ptáček, Čechák
10.09.2014 20.07.2014 Novotný ml., Šnobr, Přidal, Ptáček, Čechák
07.11.2014 13.09.2014  Novotný ml., Šnobr, Přidal, Ptáček, Čechák, Borovičková, Judas
17.06.2015* 20.04.2015 Čechák, Borovičková, Judas
01.10.2015 31.07.2015 Novotný ml. (RT), Šnobr (RT), Přidal (RT), Ptáček (NM), Trnka (NM), Borovičková (NM, RDG), Čechák (RDG), Judas (RDG)
01.12.2015 02.10.2015 Šnobr (RT), Přidal (RT), Čechák (RT), Ptáček (NM), Trnka (NM), Borovičková (NM)
07.06.2016 13.04.2016 ???
22.11.2016 28.09.2016  ???
06.06.2017 14.04.2017  ???
14.11.2017 22.09.2017  

Pozdější přihlášky budou zařazeny k atestační zkoušce až v dalším termínu.
*Předchozí datum 19.5.2015 bylo dohodnuto mezi ČSFM a IPVZ, ale MZČR naonec zveřejnilo špatné datum. Bylo rozhodnuto 17.6.2015 ponechat jako oficiální termín.


Kurzy základního kmene

Kurzy základního kmene pořádané pod hlavičkou ČSFM se uskuteční v prostorách Nemocnice Na Bulovce.

Název kurzu 1. termín          2.termín   3. termín
Neodkladná první pomoc 14. - 15. 10.2013
  13.-14.10.2014   11.-12.05.2016
Základy zdravotnické legislativy 07. 10. 2013   06.10.2014   17.05.2016
Zobrazování za použití magnetické rezonance a ultrazvuku 08.10.2013   07.10.2014   18.05.2016
Zobrazování za použití výpočetní tomografie 09.10.2013   08.10.2014   16.05.2016
Klinická radiobiologie 10.10.2013   09.10.2014   19.05.2016
Metody odhadu radiační zátěže pacientů 11.10.2013   10.10.2014   20.05.2016

Počet účastníků 1. základního kmene v termínu 07.10. - 15.10.2013

Ing. Matěj Navrátil, Ing. Petra Mihalová, Ing. Hana Linhartová, Ing. Martin Morávek, Mgr. Pavel Karhan, Ing. Pavel Máca, Ing. Václav Novák, Ing. Simona Horová,  Ing. Tereza Hanušová, Ing. Tomáš Veselský, Ing. Irena Koniarová, Ing. Simona Šťastná, Ing. Petra Kozubíková, Ing. Jan Vilimovský, Ing. Klára Badraoui Čuprová, Ing. Pavel Solný, Ing. Pravoslav Konečný, Ing. Jana Tamášová, Ing. Dana Prchalová - celkem 19

 
Počet účastníků 2. základního kmene v termínu 06.10. - 14.10.2014
Mgr. Ondřej Ševela, Ing. Tomáš Procházka, Ing. Tereza Grillová, Ing. Mgr. Hedvika Goliášová, Ing. Jiří Tomšů, Ing. Lukáš Molenda, Ing. Anna Michaelidesová, Ing. Kamila Kulhová, Ing. Lucie Štelciková, Mgr. Eva Kolarčíková, Ing. Eva Rosová, Ing. Kateřina Jelénková, Mgr. Tomáš Dvorský, Ing. Alena Hrabalová, Mgr. Kateřina Krkavcová, Ing. Martin Polášek, Ing. Darina Trojková, Ing. Michal Andrlík - celkem 18
 
Počet účastníků 3. základního kmene v termínu 16.05. - 20.05.2016
Ing. Ivana Tichá, Ing. Jiří Terš, Ing. Jitka Stokučová, Ing. Jiří Tomšů, Ing. Aleš Jakovec, Ing. Jan Mužík, Ing. Jiří Škrdla, Ing. Petra Sýkorová, Ing. Tereza Kráčmerová, Ing. Martina Valková, RNDr. Jaromír Uhlíř, Ing. Vladimír Dufek, Ph.D., Mgr. Ondřej Pejchal, Bc. Veronika Paštyková

Přihlášku zasílejte poštou nebo elektronicky
(.pdf s vlastnoručním podpisem) na adresu akreditovaného zařízení:

Martina Holá
Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany

Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 6

775 20  Olomouc
e-mail: specializace@csfm.cz
tel.: +420 728 469 550  (pouze během standardní pracovní doby 7:00 – 15:30)

Vzhledem k fixní ceně za hodinu výuky lektorů bude kurz za níže uvedené ceny spuštěn, pouze pokud se přihlásí minimálně 10 účastníků. Teoreticky by bylo možné kurz spustit i s menším počtem účastníků, ovšem za vyšší cenu.


Ceník

Vzhledem k povinnostem, která má ČSFM jako akreditované zařízení a nutnosti zpracovat přihlášky k atestační zkoušce a potvrdit splnění všech podmínek nutných k přístupu ke zkoušce zavádí ČSFM pro tuto činnost administrativní poplatek.

Administrativní poplatek za zpracování přihlášky k atestační zkoušce   500,- Kč vč. DPH
Cena základního kmene je stanovena na základě nákladů na zabezpečení lektorů a pronájem prostor (za předpokladu minimálně 10 účastníků cena základního kmene)   4500,- Kč vč. DPH
Cena kurzu Neodkladná první pomoc se odvíjí od nabídky občanského sdružení AZ-Medica o.s., které kurz smluvně zajišťuje a je pro rok 2014 stanovena na    ????,- Kč vč. DPH*
                                                                                        
Administrativní poplatek a poplatek za Základní kmen (vyjma Neodkladné první pomoci) budou účastníci hradit bankovním převodem na účet ČSFM o.s. (2000805932 / 2010) před zahájením kurzu (variabilní symbol bude uveden v odpovědi na doručenou přihlášku). Poplatek za kurz Neodkladné první pomoci budou účastníci platit převodem na účet AZ-Medica o.s. nebo v hotovosti na začátku kurzu. Bližší informace stran tohoto kurzu budou účastníkům zaslány nejdříve 14 dní před začátkem kurzu e-mailem od firmy AZ-Medica o.s..*Cena je platná v případě dostatečně vysoké účasti na kurzu.


Poslední aktualizace: 18.09.17 Stránku upravil:Ing. Jaroslav Ptáček Ph.D.
Hledat | Přihlásit English version