Pravidla pro schvalování akcí výborem ČSFM, o.s.

Při schvalování žádostí o přidělení kreditů je třeba vycházet z vyhlášky č. 423/2004 Sb. ve znění vyhlášky č. 4/2010 Sb. (dále vyhláška č. 423/2004 Sb.)  Tato vyhláška definuje jednotlivé druhy vzdělávacích akcí (školící akci, konferenci, apod.) a počty přidělovaných kreditů. Prvním krokem ve schvalovacím procesu je kontrola, zda předkládaná akce splňuje požadavky vyhlášky č. 423/2004 Sb., tedy zda se jedná o školící akci, konferenci apod.

Výbor ČSFM, o.s. neuděluje kredity, pouze souhlasí se zařazením akce do celoživotního vzdělávání. O tom, která akce byla výborem schválena a zda se jedná o seminář či konferenci je pravidelně informováno Ministerstvo zdravotnictví a Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů.

Vyhláška č. 423/2004 Sb.  popisuje v §2, co musí akce splňovat, aby bylo možné ji uznat jako:

Vzhledem k širokému rozsahu působnosti radiologických fyziků v nemocnicích počínaje kontrolou kvality zdravotnických přístrojů přes plánování ozařování až po plnění funkce dohlížející osoby nad radiační ochranou vydá výbor ČSFM o.s. souhlasné stanovisko pro vzdělávací akce zabývající se následujícími tématy:

 1. vše co souvisí s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 424/2004 Sb., která stanovuje činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
 2. vše co souvisí s § 23 vyhlášky č. 424/2004 Sb., která stanovuje činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků – zejména tedy:
  1. fyzikální měření související s vyhodnocením dávek
  2. klinická dozimetrie
  3. zavádění nových radiologických zařízení a fyzikálních metod
  4. zavedení a hodnocení systému jakosti
  5. konzultace o optimalizaci, zabezpečování jakosti, řízení jakosti, poradenství v oblasti radiační ochrany
  6. aplikace a optimalizace radiační ochrany – pacientů, pracovníků, okolí
  7. soustavný dohled nad radiační ochranou v medicíně
  8. návrhy a kontrola postupů vedoucích ke snížení radiační zátěže pacientů
  9. školení aplikujících odborníků a dalších zdravotnických pracovníků v radiační ochraně
  10. určování parametrů radiologických přístrojů důležitých z hlediska radiační ochrany při jejich výběru
 3. legislativa ve vztahu ke zdravotnictví
 4. legislativa ve vztahu k:
  1. technickým požadavkům na zdravotnické prostředky – zejména radiologická zařízení
  2. metrologii
  3. radiační ochraně
  4. havarijní připravenosti
 5. matematických metod používaných ve zdravotnictví – statistika, simulace, rekonstrukce obrazu apod.
 6. informačních technologií – zejména PACS – z hlediska možností práce s obrazem apod. nikoli jako školení odborníka IT

Vzhledem k tomu, že je pro radiologického fyzika nutná alespoň základní znalost oborů na které např. dohlíží jako dohlížející osoba nebo se kterými v rámci své činnosti spolupracuje, je nutné, aby měl alespoň základní znalosti také v následujících doplňkových oborech:

U odborné konference, kongresu nebo sympozia se rozhoduje o každém dni zvlášť. Je tedy možné schválit přidělení kreditů pouze na jednotlivé dny stejně jako na celou akci.

Z vyhlášky č. 423/2004 Sb.), § 3 odst. 5 bod b), c) a d) vyplývá, že přidělit body za přednesení přednášky či za spoluautorství je možné pouze v případě, že byla přednesena na odborné konferenci, kongresu nebo sympoziu (podle § 2 odst. f) tedy na schválené akci). Akce však nemusí být zařazena do celoživotního vzdělávání radiologických fyziků a přesto je možné kredity získat. Podmínkou je zařazení do nějakého celoživotního vzdělávání podle vyhlášky č. 423/2004 Sb.

 

Akce pořádané v jiném státě nevyžadují souhlasné stanovisko ČSFM. Kredity zde přidělí NCONZO v rámci správního řízení. Akce pořádané v rámci ČR vyžadují souhlasné stanovisko ČSFM vždy i v případě, že se jedná o akce mezinárodní.

V případě, že vícedenní akce obsahuje fyzikální bloky (zabývající se problematikou radiologických fyziků), které nejsou v po sobě následujících dnech, budou schváleny i všechny dny bez fyzikálního programu nacházející se mezi fyzikálními bloky, pokud obsahují alespoň přednášky z doplňkových oborů uvedených výše.

Pokud nebude žádost správně a jasně vyplněna, tak aby bylo zřejmé, čeho se akce týká a nebude k ní přiložen program, aby bylo možné posoudit množství přednášek a jejich náplň, nebude tato žádost projednána a bude vrácena k doplnění.

Na žádosti projednané výborem ČSFM, o.s. bude v případě jejího zamítnutí uveden důvod zamítnutí.

Projednání žádosti výborem ČSFM, o.s. je bezplatné.

 


Poslední aktualizace: 12.03.14 Stránku upravil:Ing. Jaroslav Ptáček Ph.D.
Hledat | Přihlásit English version