Stav legislativy k 12. 10. 2018

Seznam předpisů vydaných k 20. 5. 2012 k zákonům o zdravotních službách.

Zákon č. 372/2011 Sb. ,o zdravotních službách - word

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách - word

Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče - word

Vyhláška č. 410/2012 Sb., o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření

Vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách

Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče a přílohy - word

Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci - word

Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb - word

Vyhláška č. 101/2012 Sb.,  o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednávání

 Vyhláška č. 102/2012 Sb.,  o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému

Nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti a příloha

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - word

Nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
Přílohy k Nařízení vlády č. 291/2015 Sb.

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

Zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (protikuřácký zákon) - word

Poslední aktualizace: 12.10.18 Stránku upravil: Ing. Lenka Petýrková Janečková

Hledat | Přihlásit English version