Věstníky Ministerstva zdravotnictví jsou uvedeny na http://legislativa.mzcr.cz zde

Věstník 02-2016
Národní radiologické standardy - výpočetní tomografie
Národní radiologické standardy - radiační onkologie
Národní radiologické standardy - nukleární medicína

Věstník 06-2015
Národní radiologické standardy – radiologická fyzika

Věstník 09-2013
Metodika dotačního řízení pro rok 2014 nelékařské obory

Věstník 07-2013
Úprava metodického pokynu, kterým se stanoví pravidla průběhu specializačního vzdělávání podle zákona 96/2004 Sb.

Věstník 05-2013
Střediska specializované péče pro ozářené při radiačních nehodách

Věstník 03-2013
Onkogynekologická péče v ČR

 Věstník 02-2013
Změna NRS - Nukleární medicína + Dotační program MZ - rezidenční místa - lékařské a nelékařské obory

Věstník 08-2012
Metodika sledování nežádoucích událostí ve zdravotnictví a Klasifikace nežádoucích událostí

Věstník 07-2012
Metodický pokyn, kterým se stanoví vedení dokumentace a průběhu specializačního vzdělávání, certifikovaného kurzu a AKK

Věstník 05-2012
Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb

Věstník 11-2011
Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru RADIOLOGICKÁ FYZIKA

Věstník 10-2011
Vzdělávací programy oborů RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY a NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA pro lékaře

Věstník 09-2011
NÁRODNÍ RADIOLOGICKÉ STANDARDY

Věstník 08-2011
Vzdělávací programy radiologických asistentů oborů ZOBRAZOVACÍ TECHNOLOGIE V RADIODIAGNOSTICE, ZOBRAZOVACÍ A OZAŘOVACÍ TECHNOLOGIE V RADIOTERAPII a ZOBRAZOVACÍ A OZAŘOVACÍ TECHNOLOGIE V NUKLEÁRNÍ MEDICÍNĚ

Věstník 07-2011

Věstník 06-2011

Věstník 05-2011

Věstník 04-2011
Vzdělávací program lékařů oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE 

Věstník 03-2011
Metodický pokyn, kterým se stanoví pravidla průběhu specializačního vzdělávání.

Věstník 02-2011

Věstník 01-2011
Metodický návod k postupu podávání žádostí o udělení akreditace k uskutečnění ucelené části vzdělávacího programu

Věstník 10-2010 

Věstník 09-2010

Věstník 08-2010

Věstník 07-2010
Stabilizační dohody uzavírané s uchazeči o rezidenční místa podle zakonů 95/2004 Sb. 96/2004 Sb.

Věstník 06-2010

Věstník 05-2010

Věstník 04-2010
Doporučený standard pro poskytování screeningu karcinomu prsu a prováděbí diagnostické mamografie v České republice

Věstník 03-2010
Vzdělávací programy lékařů oborů DĚTSKÁ ONKOLOGIE A HEMATOLOGIE a INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

Věstník 02-2010

Věstník 01-2010
Vzdělávací program lékaře oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

Věstník 06-2007

Metodická pokyny k vyhlášce č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získaní odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolaní, pro akreditaci technických oborů biomedicinský inženýr, biomedicinský technik, radiologický fyzik a radiologický technik

Metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu certifikovaného kurzu

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru radiologická fyzika je ve Věstníku 11-2011

Věstník 06-2006
Síť onkologické péče v ČR 

 

Poslední aktualizace: 05.10.17 Stránku upravil: Ing. Lenka Petýrková Janečková

Hledat | Přihlásit English version