Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů zde

Zákon č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře

Zákon č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy

Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), příloha

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů zde

Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty

Správní řád č.500/2004 Sb

Zákon č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. platný od 1. ledna 2014 o 3080 paragrafech na 612 stránkách rušící 238 právních předpisů

Zákon č. 578/2004 Sb. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník

Poslední aktualizace: 04.05.19 Stránku upravil: Administrátor

Hledat | Přihlásit English version