Aby bylo možné započítat vzdělávací akci do kreditního systému celoživotního vzdělávání, je nutné vyplnit příslušnou žádost a zaslat ji elektronicky (ve stejném formátu!) na kontaktní adresu ptacekj@fnol.cz :

Ing. Jaroslav Ptáček
Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany
FN Olomouc
I.P.Pavlova 6
775 20, Olomouc

Žádost by měla být zaslána s patřičným časovým předstihem. Vzhledem k požadavku elektronického zaslání nemusí být žádost podepsána; toto je možné provést až po jejím schválení a vrácení žadateli. Poté bude posouzena výborem ČSFM, o.s. a pořadateli bude zasláno vyrozumění o jejím schválení či zamítnutí. K žádosti je nutné připojit pozvánku i program pořádané akce případně další materiály. Program akce musí být konkrétní do té míry, aby z něj bylo jasné, že se jedná o fyzikální tématiku a že je pořadatel schopen pokrýt tématiku uvedenou v žádosti (nemusí se ještě jednat o definitivní verzi programu, avšak zaslaná část programu je závazná). Programem se rozumí seznam přednášek a přednášejících. Tyto dokumenty pomohou výboru ČSFM, o.s. při rozhodování o Vaší akci. Vámi zaslané materiály budou umístěny na stránkách ČSFM, o.s. v sekci Události, kde budou volně dostupné všem zájemcům.

Pokud má výbor ČSFM, o.s. k dispozici přesně a jasně vyplněnou žádost a konkrétní o obsahu akce jasně vypovídající program, bývá rozhodnutí vydáno zpravidla do 2 týdnů od doručení žádosti. Při rozhodování se výbor řídí těmito pravidly.

Pokud nebude žádost správně a jasně vyplněna, tak aby bylo zřejmé, čeho se akce týká a nebude k ní přiložen program, aby bylo možné posoudit množství přednášek a jejich náplň, nebude tato žádost projednána a bude vrácena k doplnění. Na žádosti projednané výborem ČSFM, o.s., o.s. bude v případě jejího zamítnutí uveden důvod zamítnutí.

Projednání žádosti výborem ČSFM, o.s., o.s. je bezplatné.

Doporučujeme sledovat stránky ČSFM, o.s., o.s. sekci Přehled posuzovaných akcí, kde bude výsledek rozhodnutí zveřejněn okamžitě po ukončení hlasování.

Prosíme všechny žadatele, aby vyplňovali položku "Téma vzdělávací akce" v žádosti podrobně a s vědomím, že tyto informace budou zveřejněny na stránkách ČSFM, o.s. v sekci události.

Žádost o vydání souhlasného stanoviska se započítáním vzdělávací akce do kreditního systému podle § 2 písmeno d) vyhlášky č. 423/2004 Sb. ve znění vyhlášky č. 4/2010 Sb.*

*Má-li Vaše pracoviště vypracovaný plán celoživotního vzdělávání zaměstnanců formou seminářů např. na rok dopředu, je možné podat pouze jednu žádost o vydání souhlasného stanoviska, ve které budou uvedeny všechny plánované semináře i s jejich obsahem (možno doložit programem zvlášť) a datem konání.

Žádost o vydání souhlasného stanoviska se započítáním vzdělávací akce do kreditního systému podle § 2 písmeno e) vyhlášky č. 423/2004 Sb. ve znění vyhlášky č. 4/2010 Sb.

Žádost o vydání souhlasného stanoviska se započítáním vzdělávací akce do kreditního systému podle § 2 písmeno f) vyhlášky č. 423/2004 Sb. ve znění vyhlášky č. 4/2010 Sb.

Vzory potvrzení o účasti a aktivní účasti

K vytvoření potvrzení o účasti nebo potvrzení o aktivní účasti můžete využít vzory uvedené pod těmito odkazy. Tato potvrzení obsahují minimální údaje, které musí být na Vašem potvrzení uvedeny. Všechny údaje na potvrzení vyplňuje organizátor!

Seznam posuzovaných školicích akcí

Zde je uveden aktuální seznam školicích akcí, které byly na žádost pořadatelů posuzovány výborem ČSFM, o.s.. U každé akce je uvedeno, zda získala souhlas ČSFM, o.s. se započtením do celoživotního vzdělávání.


Poslední aktualizace: 04.07.18 Stránku upravil: Administrátor
Hledat | Přihlásit English version